KVKK

Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

SÜLEYMANİYEOSB MAHALLESİ 2 CADDE NO: 12/1 İNEGÖL BURSA

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

ibrahimortakcicamayna@hs06.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. istemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

kalite@asortakci.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4. istemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

kalite@asortakci.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

İçindekiler

 1. AMAÇ.. 2
 2. KAPSAM.. 2
 3. DAYANAK. 2
 4. TANIMLAR. 2
 5. KİŞİSEL VERİ KAYIT ORTAMLARI 4
 6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASINDA GENEL İLKELER. 4
 7. SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI 5
 8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ, TEKNİK VE DİĞER SEBEPLER. 5
 9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER. 5
 10. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER. 6

10.1.  Teknik Tedbirler 6

10.2.  İdari Tedbirler 6

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE GÖREVLİ BİRİMLER VE BİLGİLERİ 6
 2. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 6
 3. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ 6
 4. KİŞİSEL VERİLERİ İLGİLİ KİŞİNİN TALEP ETMESİ DURUMUNDA SİLME VE YOK ETME SÜRELERİ 6
 5. YÜRÜRLÜK. 7
 6. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA GÖREVLİSİ 7
 7. EKLER. 8

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

  

1.   AMAÇ

Bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, bu Politikanın dayanağı yasal Mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.   KAPSAM

Bu Politika, Şirket’in hizmetlerini sunduğu sırada ilgili olduğu kullanıcılarını, ziyaretçilerini, yorumcularını başta olmak üzere, Şirket çalışanlarını, çalışan adaylarını, yöneticilerini, ilgili kullanıcılarını, Şirket’in işbirliği içerisinde olduğu üçüncü kişileri ve onların çalışanlarını, yöneticilerini ve diğer üçüncü kişileri; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirket tarafından kişisel verilerinin işlenmesi hallerini kapsamaktadır. 

Yukarda belirtilen kişisel veri sahiplerine, bu Politikanın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece birtakım hükümleri de uygulanabilecektir.

3.   DAYANAK

Bu Politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda bu Politika ile yürürlükte bulunan mevzuat arasında farklılık bulunması halinde Mevzuat hükümleri öncelikle uygulanacaktır.

4.   TANIMLAR

Bu Politikanın uygulanmasında;

Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

Envanter: Şirket tarafından Mevzuat gereği hazırlanmış olan Kişisel Veri Envanterini,

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Şirket’in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanteri,

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Verinin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

Politika: Kanun uyarınca veri sorumlusu olduğu kabul edilen Şirket’in, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptığı bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını,

Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,

Şirket: Ticari unvanı İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olan şirketi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Bu Politika ’da yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar geçerlidir.

 

5.   KİŞİSEL VERİ KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda, başta KVKK hükümleri olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

 

TEKNİK KAYIT ORTAMLARI

TEKNİK OLMAYAN VERİ KAYIT ORTAMLARI

1.    Şirket adına kayıtlı bilgisayarlar ve sunucular,

2.    Ağ üzerinden veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri

3.    Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları,

4.    Flaş bellekler,

5.    Optik diskler

6.    Yazıcılar

1.    Kâğıt,

2.    Birim Dolapları,

3.    ARŞİV

 

 

6.   KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASINDA GENEL İLKELER

Şirket, Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusudur ve bünyesinde tutmakta olduğu kişisel verileri, Envantere uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bu Politika’ya uygun hareket etmek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

 1. a) Şirket, Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan genel ilkelere uyulacağını,
 2. b) Şirket, bu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini,
 3. c) Şirket, kişisel verileri saklarken, silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken, Kanun’un 12’inci maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili Mevzuat ’ta yer alan hükümlere, Kurul kararlarına ve Politika ‘ya uygun hareket edeceğini,
 4. d) Şirket, bünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında bu Politika ’ya ve Politika ‘ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını,
 5. e) Şirket, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alacağını ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklayacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.   SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesine uygun olarak, veri sorumlusu Şirket’in ilgili birimleri tarafından kişisel veri envanterinde (EK-3) yer aldığı şekilde ve amaçlarla işlenmektedir.

8.   KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ, TEKNİK VE DİĞER SEBEPLER

Şirket tarafından veri sahiplerine ait kişisel veriler;

 1. a) Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan genel ilkeler,
 2. b) Veri sahibi ilgili kişinin talebi,
 3. c) Yasal yükümlülüklerin sona ermesi,

Hukuki, teknik ve diğer sebepleri için; ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte benzer amaç ve sebeplerle imha edilmektedir.

9.   KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için Şirket tarafından alınmış teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 2. Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 3. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 4. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 5. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 6. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 7. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 8. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 9. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 10. Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 11. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 12. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 13. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 14. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 15. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 16. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 17. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 18. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 19. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 20. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 21. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 22. Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

olarak belirlenmiştir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

10.1.   Teknik Tedbirler

Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Şirket tarafından alınmış teknik tedbirler,

 1. a) İlgili Kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması, ortadan kaldırılması ve silinmiş verileri geri getirme yetkisinin kaldırılması,
 2. c) Teknik olan kayıt ortamlarının uygun olanlar için yok edilmesi (fiziksel de-manyetize etme, üzerine yazma),
 3. d) Teknik olmayan kayıt ortamlarında bulunan kişisel verilerin imhası için silme, yok etme (fiziksel yok etme) yöntemlerinin uygulanması,

olarak belirlenmiştir.

10.2.   İdari Tedbirler

Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Şirket tarafından alınmış idari tedbirler,

 1. a) Kişisel verilerin imhası hakkında gerekli uygulama çalışmasının düzenli olarak yapılması ve eğitimlerin verilmesi,
 2. b) Şirket’e ait işyeri dâhilinde özellikle teknik olmayan veri kayıt ortamlarının fiziksel imhasına ilişkin gerekli ekipmanın bulundurulması,

olarak belirlenmiştir.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE GÖREVLİ BİRİMLER VE BİLGİLERİ

Şirket’in kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alan görevli birimlerinde çalışan personelin unvanlarını ve görev tanımlarını gösteren liste EK-1’de yer almaktadır.

12. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Veri sahibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin kategorilerine göre saklama ve imha sürelerini gösteren tablo EK-2’de yer almaktadır.

13. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kategorilerine göre bu politikanın ekinde bulunan saklama ve imha sürelerini gösteren tabloda belirtilen süreler haricinde periyodik imha süreleri 6 (altı) aydır.

14. KİŞİSEL VERİLERİ İLGİLİ KİŞİNİN TALEP ETMESİ DURUMUNDA SİLME VE YOK ETME SÜRELERİ

İlgili kişi, Kanun’un 13’üncü maddesine istinaden Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirket talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket, ilgili kişinin talebini en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Şirket bu durumu üçüncü kişiye en geç 10 (on) gün içinde bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
 3. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından Kanun’un 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

15.YÜRÜRLÜK

Şirket tarafından hazırlanan bu Politika yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

KVKK ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri ile bu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

16.KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA GÖREVLİSİ

Şirket’in kişisel verileri koruma görevlisinin bilgileri şu şekildedir;

 1. İsim Soy isim : Özgül Okçu
 2. Görev : Kalite Güvence Sorumlusu
 3. Adres : SÜLEYMANİYEOSB MAHALLESİ 2 CADDE NO: 12/1 İNEGÖL BURSA
 4. Telefon : 0(224)714-8158
 5. E-posta : kalite@asortakci.com.tr

17. EKLER

EK-1: GÖREVLİ BİRİMLER VE BİLGİLERİ TABLOSU

Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alan Şirket çalışanlarının unvanlarına, birimlerine ve kişisel verilerin korunması alanında görev tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Aşağıda listeli tüm çalışanların sadece kişisel verilerin korunması hakkındaki görev tanımlarına yer verilmiş olup, tamamının görev tanımlarına dâhil süreçleri ilgilendiren kişisel verilerin saklama sürelerine uygunluğun sağlanması görevi bulunmaktadır.

UNVAN

BİRİM

GÖREV TANIMI

Kalite Güvence Sorumlusu

Kalite

Şirketin çalışanlarının KVKK ve ilgili mevzuata uygun hareket etmelerinden, mevzuat hakkında eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesinden ve çalışanlara ait kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde işlenmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi Teknolojileri

(Dış Danışman Eliyle Yürütülmektedir)

Şirket tarafından elektronik ortamlarda işlenen kişisel verilerin mevzuata uygun bir şekilde güvenliğinin sağlanmasından ve bu konuda Şirket tarafından alınması gereken teknik tedbirlerin uygulanmasından sorumludur.

İşyeri Hekimi/

Hemşire (DSP) Malzeme Depo Sorumlusu

Revir

Şirket çalışanı ilgili kişilere ilişkin özel nitelikli kişisel veri kapsamında olan sağlık verilerinin işlenmesinden ve imhasından sorumludur.

İdari İşler Sorumlusu

İdari İşler-Personel Alım

Şirket tarafından teknik olmayan veri kayıt ortamlarında (kâğıt, birim dolapları, arşiv) belirlenen saklanan kişisel verilerin imhası ve imhanın ardından raporlanmasından sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2: SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOLARI

Şirket tarafından işlenen verilere ait saklama ve imha süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde kişisel verilerin kategorisi esas alınarak tespit edilmiş olup, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TABLO A – ÇALIŞANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TABLO

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

AZAMİ VERİ İŞLEME SÜRESİ

İMHA YÖNTEMİ

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Ad Soyad

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl
Sipariş Talebi + 10 yıl

Yok etme
Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Doğum tarihi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Doğum yeri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Medeni hali

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Kimlik/pasaport fotokopisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Nüfus cüzdanı seri sıra numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

TC Kimlik numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İkamet adresi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İletişim adresi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Telefon numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

E-posta adresi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl
Sipariş Talebi + 10 yıl

Yok etme
Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Askerlik durumu

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

SGK Hizmet Dökümü

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Çalışan memnuniyeti anketi bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Disiplin soruşturması/işlem bilgisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Fazla mesai bilgisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İş kıyafeti beden bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İşe alım formları (mülakat değerlendirme, referans değerlendirme)

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İzin bilgisi (izin başlangıç-bitiş tarihi, hakedilen izin bilgisi, izin kategorisi/tipi, izin talep bilgisi, kalan izin gün sayısı, kullanılan izin gün/saat sayısı vb.)

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Özgeçmiş (Çalışan)

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Personel sicil numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Görev Bilgisi/Tebliği

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Personel sicil numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İcra, maaş haczi ve nafaka bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İmza

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl
Sipariş Talebi + 10 yıl

Yok etme
Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Trafik cezası bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Çalışan (PDKS) bina/ofis giriş çıkış kayıtları

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Kamera kayıtları

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Ziyaretçi bina/ofis giriş çıkış kayıtları

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Banka hesap bilgileri (IBAN vb.)

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Diploma bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Gidilen kurslar

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Meslek içi eğitim bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Öğrenim durumu

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Sertifika bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Transkript bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Yabancı dil bilgisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Şirket içi eğitimler

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Fotoğraf

2 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Eş çocuk nüfus cüzdanı fotokopisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İŞKUR kayıt belgesi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Hepatit testi

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Tetanos aşısı kartı

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Kan grubu bilgisi

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Akciğer grafisi

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Odyogram testi

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Göz muayene testi

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Solunum testi

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Kişisel Sağlık Raporu

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Bulaşıcı Hastalık Testi

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İş Kazası Raporu

15 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Adli sicil kaydı

1 YIL

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Yüz Tanıma Verisi

İş sözleşmesinin süresince

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

 

 

TABLO B – ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TABLO

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

AZAMİ VERİ İŞLEME SÜRESİ

İMHA YÖNTEMİ

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Ad Soyad

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Doğum tarihi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Doğum yeri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Medeni hali

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Kimlik/pasaport fotokopisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Nüfus cüzdanı seri sıra numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

TC Kimlik numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Cep telefonu numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İkamet adresi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Telefon numarası

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Askerlik durumu

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

SGK Hizmet Dökümü

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Önceki işyerinden çalışma yazısı

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Özgeçmiş (Çalışan Adayı)

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Banka hesap bilgileri (IBAN vb.)

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Diploma bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Gidilen kurslar

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Meslek içi eğitim bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Öğrenim durumu

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Sertifika bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül l Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Transkript bilgileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Yabancı dil bilgisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Fotoğraf

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Eş çocuk nüfus cüzdanı fotokopisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İŞKUR kayıt belgesi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Hepatit testi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Tetanos aşısı kartı

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Kan grubu bilgisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Akciğer grafisi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Odyogram testi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Göz muayene testi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Solunum testi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Bulaşıcı Hastalık Testi

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Adli sicil kaydı

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra + 10 yıl

Yok etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

 

 

TABLO C – STAJYERLERE AİT KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TABLO

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

AZAMİ VERİ İŞLEME SÜRESİ

İMHA YÖNTEMİ

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Ad Soyad

10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

TC Kimlik numarası

10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Cep telefonu numarası

10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İkamet adresi

10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İletişim adresi

10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Telefon numarası

10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Meslek içi eğitim bilgileri

10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Öğrenim durumu

10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Genel sağlık taraması

15 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

 

TABLO D – TEDARİKÇİ YETKİLİSİNE AİT KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TABLO

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

AZAMİ VERİ İŞLEME SÜRESİ

İMHA YÖNTEMİ

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Ad Soyad

Sözleşme + 10 yıl
Sevkiyat + 10 yıl

Silme
Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Ehliyet bilgisi

Sevkiyat + 10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

TC Kimlik numarası

Sözleşme + 10 yıl
Sevkiyat + 10 yıl

Silme
Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

E-posta adresi

Sözleşme + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Cep telefonu numarası

Sözleşme + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İletişim adresi

Sözleşme + 10 yıl
Sevkiyat + 10 yıl

Silme
Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Telefon numarası

Sözleşme + 10 yıl
Sevkiyat + 10 yıl

Silme
Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Faks numarası

Satın Alma Talebi + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İmza

Denetim + 2 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Fatura, senet, çek bilgileri

Sözleşme + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Müşteri numarası

Sözleşme + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Sigorta Poliçeleri

Sevkiyat + 10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Meslek içi eğitim bilgileri

Denetim + 2 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Banka hesap bilgileri (IBAN vb.)

Sözleşme + 10 yıl
Sevkiyat + 10 yıl

Silme
Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Araç Plakası

Sevkiyat + 10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Araç Ruhsatı

Sevkiyat + 10 yıl

Yok Etme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

 

 

 

 

TABLO E – ÜRÜN VE HİZMET ALICILARINA AİT KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TABLO

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

AZAMİ VERİ İŞLEME SÜRESİ

İMHA YÖNTEMİ

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Ad Soyad

İşlem süresi + 10 yıl
Siparişin gelişi + 10 yıl
Sözleşme imzası sonrası + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

TC Kimlik numarası

İşlem süresi + 10 yıl
Siparişin gelişi + 10 yıl
Sözleşme imzası sonrası + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

E-posta adresi

İşlem süresi + 10 yıl
Siparişin gelişi + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Cep telefonu numarası

İşlem süresi + 10 yıl
Sözleşme imzası sonrası + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Faks numarası

İşlem süresi + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İletişim adresi

İşlem süresi + 10 yıl
Siparişin gelişi + 10 yıl
Sözleşme imzası sonrası + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Telefon numarası

İşlem süresi + 10 yıl
Siparişin gelişi + 10 yıl
Sözleşme imzası sonrası + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Sipariş bilgisi

Sözleşme imzası sonrası + 10 yıl
Siparişin gelişi + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Fatura, senet, çek bilgileri

İşlem süresi + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Müşteri numarası

İşlem süresi + 10 yıl
Siparişin gelişi + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Müşteri memnuniyeti anketi sonuçları

Sözleşme imzası sonrası + 10 yıl
Sözleşme süresince

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Talep bilgisi

İşlem süresi + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Banka hesap bilgileri (IBAN vb.)

İşlem süresi + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

 

TABLO F – POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICILARINA AİT KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TABLO

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

AZAMİ VERİ İŞLEME SÜRESİ

İMHA YÖNTEMİ

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Ad Soyad

Sözleşme imzalanana kadar + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

TC Kimlik numarası

Sözleşme imzalanana kadar + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Cep telefonu numarası

Sözleşme imzalanana kadar + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

İletişim adresi

Sözleşme imzalanana kadar + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Telefon numarası

Sözleşme imzalanana kadar + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

Talep bilgisi

Sözleşme imzalanana kadar + 10 yıl

Silme

Azami Veri İşleme Süresi Sonrasına Tekabül Eden İlk 6 aylık periyodik imha ile imha edilmektedir.

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

 

Açılmış olan bir iş ilanına başvurmanız veya özgeçmişinizi doğrudan ya da üçüncü kişiler yoluyla İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM Şirketi’ne  iletmeniz halinde, işe alım sürecinde kimlik, iletişim bilgileri, özgeçmiş ve aday değerlendirme notları niteliğindeki kişisel verileriniz ile işe giriş evrakları sırasında elden teslim edilen aşağıdaki verileriniz Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla, İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenebilecektir.

 

İşe giriş evrakları sırasında elden teslim edilen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Doğum yeri, Medeni hal, Kimlik/pasaport fotokopisi, Nüfus cüzdanı seri sıra No, TC Kimlik No, Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, Cep telefonu No, İkamet adresi, Telefon No, Askerlik durumu, SGK Hizmet Dökümü, Önceki işyerinden çalışma yazısı, Özgeçmiş (Çalışan Adayı), Banka hesap bilgileri (IBAN vb.), Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Öğrenim durumu, Sertifika bilgileri, Transkript bilgileri, Yabancı dil bilgisi, Fotoğraf, Eş çocuk nüfus cüzdanı fotokopisi, İŞKUR kayıt belgesi, Hepatit testi, Tetanoz aşısı kartı, Kan grubu bilgisi, Akciğer Grafiği, Odyogram testi, Göz muayene testi, Solunum testi, Adli sicil kaydı.

 

Söz konusu hukuka uygunluk sebepleri, veri sorumlusu İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM Şirketi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, çalışan adayı tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve çalışan adaylarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM Şirketi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde elde edilerek işlenecektir:

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tüm bu süreç hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre İBRAHİM ORTAKÇI CAM AYNA İŞLEME VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM Şirketi’ne iletebilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İbrahim Ortakçı Cam Ayna İşleme ve Mobilya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Organize San. Böl. 2.Cad. İnegöl / BURSA

ibrahimortakcicamayna@hs06.kep.tr

Telefon No: 0 (224) 714 83 14

 

 

 

 

Bizimle İletişime Geçin

Fabrika

Merkez Şube